Ausfluch mat der Partei op de Chrëschtmaart op Colmar an d’Elsass.