Pressematdeelung 25.01.2018 Fir d’Lëtzebuerger Sprooch mat Status als EU-Sprooch!

Pressematdeelung 25.01.2018 Fir d’Lëtzebuerger Sprooch mat Status als EU-Sprooch!

Fir d’Lëtzebuerger Sprooch mat Status als EU-Sprooch!
D’Partei déi Konservativ reagéiert mat dëser Pressematdeelung op d’Aussoe vun der Europadeputéiert Mady Delvaux, déi an engem rezenten Interview iwwert Minoritéitssprooche gemengt huet, datt si kee Wäert gesäit, sech fir d’Lëtzebuerger Sprooch an der EU staark ze maachen, an domat keen Interessi weist, fir eiser Sprooch de Status als unerkannten EU-Sprooch ze ginn.

Nodeems d’EU wuel hirersäits, gudde Wëlle weist, fir d’Minoritéitssprooche wëllen op ze wäerten, ass d’Positioun an d’Reaktioun vun der Madame Delvaux, méi wéi politesch deplacéiert. Als EU-Deputéiert ass et hir Aufgab, déi national a souverän Interesse vum eegene Land am Europaparlament ze vertrieden, a sech politesch an diplomatesch, fir e gudde Stellewäert vun eiser Nationalsprooch op EU-Niveau z’engagéieren.

Als Grënnungsmember, an als vollwäertege Member vun der Europäescher Unioun säit Januar 1958, souwéi och schonns hire Virgängerverbänn, wëlle mir eist Land als wichtegt Zännrad vun der EU verstan a respektéiert wëssen. Trotz geografesch méi klenger Surface, an zueleméisseg méi klenger Populatioun, wëlle mir als Lëtzebuerg, genee ewéi all déi aner Memberlänner, vun de selwechte Rechter a selwechtem Matsproocherecht profitéieren an als gläichwäerteg EU-Memberland respektéiert ginn.

Et ass dat de falsche politesche Prinzip, wann et just ëmmer an exklusiv da gëlt Europa ze sinn, wann et ëm d’Eurorettungspolitik geet, oder sech alles ëm d’Flüchtlingspolitik dréit, awer d’EU-Virdeeler, wéi zum Beispill, d’Unerkennung vun eiser Sprooch an d’Souveränitéit vun eisem Land, als onwichteg Elementer an d’Abseits geroden. Déi Konservativ sti fir d’Lëtzebuerger Sprooch mat Status als EU Sprooch.

gezeechent, déi Konservativ

Tags: No tags

Add a Comment

You must be logged in to post a comment